Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Bzenica

Sídlo: Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom

IČO: 00320552

Zastúpený: Marek Kováč - starosta obce

Telefónny kontakt: 0907 802 114

 

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie a kontaktné miesto na predloženie ponúk: 

TOMO Consule, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01  Lučenec

Telefónny kontakt: 0903 547 093

Email: verejneostaravanie@tomoconsult.sk

 

Predmet zákazky:

zákazka na uskutočnenie stavebných prác

 

Názov zákazky: Dom smútku Bzenica, časť Bukovina

 

Bližšie informácie nájdete TU - Výzva na predkladanie cenových ponúk