Voľba kontrolóra obce Bzenica

Obecné zastupiteľstvo obce Bzenica  v súlade s  ustanovením § 18a odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE 

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bzenica: 19.9.2022.

 

Náležitosti prihlášky, kvalifikačné a ďalšie predpoklady ako aj podmienky doručenia žiadosti nájdete tu: Voľba kontrolóra obce.