Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom 

IČO: 00 320 552

v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom 

 

ZVOLÁVA

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bzenici, 

ktoré sa uskutoční

dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod. 

v KD A. Kmeťa v Bzenici

 

 

 

Program rokovania: 

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola účasti, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie. 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 3. Správa starostu od posledného zasadnutia OZ a kontrola plnenia uznesenia z posledného OZ. 

 4. Žiadosť o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku parc. č. E KN 202 - Trvalý trávnatý porast o výmere 5528 m2 v katastrálnom území Bzenica - pre žiadateľov: 1. Petra Bieleša s manželkou Sylviou Bielešovou, 2. Michala Hanzela v zastúpení JUDr. Petrušovou. 

 5. Informácia k projektu "BZENICA - kanalizácia a ČOV".

 6. Informácia k projektu "Revitalizácia verejnej zelene, Bzenica". 

 7. Informácia o výmene okien, dverí a príslušenstva na budove školy v Bzenici. 

 8. Rozprava poslancov k prejednávanej problematike. 

 9. Diskusia. 

 10. Návrh na uznesenie. 

 11. Záver - ukončenie. 

Žiadame Vás o 100% - tnú účasť a dochvíľnosť. 

 

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3354/2020 zo dňa 20. 04. 2020 sa orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, že na zasadnutiach a schôdzach musí byť zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a pravidlá stanovené covid automatom bude OZ zasadať bez prítomnosti verejnosti. Zo zasadnutia bude vyhotovený videozáznam, ktorý bude zverejnený na stránke www.bzenica.sk.

 

 

 

 

                                                                                              Pavol Mazúr

                                                                                      starosta obce Bzenica

 
Novinky

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...