Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

číslo zmluvy zmluvná strana názov predmet cena s DPH dátum účinnosti dátum ukončenia
Ing. Milota Antalová Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 10.01.2023 31.12.2023
Peter Vrábeľ Kúpna zmluva - Vrábeľ 36.84 09.01.2023
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104774179 Obec Bzenica Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104774179 01.01.2023 31.12.2023
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104774289 Obec Bzenica Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9104774289 01.01.2023 31.12.2023
Dohoda č. 22/27/012/53 Obec Bzenica Dohoda č. 22/27/012/53 19.12.2022 31.12.2023
Dohoda č. 22/27/010/69 Obec Bzenica Dohoda č. 22/27/010/69 19.12.2022 31.12.2023
20309070BAY5 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 25.10.2022
2022/1209/ROZ/JMO Obec Bzenica Zmluva o dielo č. 2022/1209/ROZ/JMO - Rozpočítavanie nákladov na vodu 10.10.2022
2022/1208/ROZ/JMO Obec Bzenica Zmluva o dielo č. 2022/1208/ROZ/JMO - Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie 10.10.2022
Obec Bzenica Mandátna zmluva - Petrušová 10.10.2022
Kúpna zmluva- Mališ, Mališová 19.09.2022
Obec Bzenica Zmluva o odchyte zvierat 13.08.2022
STRABAG s.r.o. Kúpna zmluva - STRABAG 07.07.2022
Bio-Nexus SK s.r.o Dodatok č.1 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 23.06.2022
Obec Bzenica Zmluva o zriadení vecného bremena 22.06.2022
Marián Kliman a Michaela Klimanová Dodatok ku kúpnej zmluve - Kliman, Klimanová 15.06.2022
Monika Kohútová a Ondrej Kohút Dodatok ku kúpnej zmluve - Kohútová, Kohút 13.06.2022
Marián Kliman a Michaela Klimanová Kúpna zmluva - Kliman, Klimanová 16.05.2022
JUDr. Ľudmila Petrušová Dohoda o vyporiadaní a zrušení podielového spoluvlastníctva 12.05.2022
Monika Kohútová a Ondrej Kohút Kúpna zmluva - Kohútová, Kohút 27.04.2022
Obec Bzenica Wifi pre teba 14.04.2022
ZML-3-63/2021-230 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Darovacia zmluva - Štatistický úrad 14.03.2022
MADE spol. s.r.o. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 09.03.2022
Ing. Milota Antalová Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 14.01.2022
21/27/010/49 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica DOHODA č. 21/27/010/49 29.11.2021
21/27/012/49 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica DOHODA č. 21/27/012/49 29.11.2021
Obec Bzenica Zmluva o dodaní tovarov - Nitranet s. r. o. 29.11.2021
1/2021 Obec Bzenica Zmluva o dielo 1/2021 06.09.2021
09 - 21 016 Obec Bzenica ZMLUVA O DIELO č. 09 - 21 016 na zhotovenie Dokumentácie pre stavebné povolenie "BZENICA - kanalizácia a ČOV" 09.08.2021
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2020/2328 uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 13.07.2021
4/8/2021 Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 01.07.2021
Obec Bzenica Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 01. 03. 1995 v platnom znení jej dodatkov č. 1- 2 20.05.2021
MADE spol. s. r. o. DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1491/2013 10.05.2021
210301 Obec Bzenica Zmluva o dielo číslo: 210301 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 08.03.2021
1291 Obec Bzenica 1291 - Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve 27.01.2021
Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 15.01.2021
Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 OZ 15.01.2021
Ing. Milota Antalová Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 14.01.2021
02 - 2021/OZV Obec Bzenica Zmluva č. 02 - 2021/OZV o nakladaní s komunálnym odpadom 04.01.2021
004 Obec Bzenica Zmluva č.: 004, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 21.12.2020
Z311071AJY7 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071AJY7 08.12.2020
KRHZ - BB - VO - 452 - 023/2020 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ - BB - VO - 452 - 023/2020 30.11.2020
Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 27.11.2020
Obec Bzenica Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 18.11.2020
20/27/010/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 20/27/010/41 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 06.11.2020
20/27/012/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 20/27/012/14 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 06.11.2020
GDPR_2020 10 16 049 001 MG GDPR, s. r. o. Zmluva č. GDPR_2020 10 16 049 001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov 23.10.2020
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine PROTOKOL O VÝPOŽIČKE KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ 23.09.2020 30.06.2021
SNM-MT-ZOV - 2020/2328 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV - 2020/2328 23.09.2020 30.06.2021
Obec Bzenica Zmluva o dielo Obec Bzenica - PLAYSYSTEM, s. r. o. 22.09.2020
0909/2020 Obec Bzenica Nájomná zmluva č. 0909/2020 01.09.2020 31.08.2021
12-20222 Obec Bzenica Zmluva o dielo č. 12-20222 21.08.2020
ZD12/12/ 202007240003001 MG PZS, s. r. o. ZMLUVA č. ZD12/12 202007240003001 24.07.2020
Obec Bzenica Kúpna zmluva - Dodatok č. 1 17.07.2020
Obec Bzenica Kúpna zmluva - Obec Bzenica, Ing. Jana Holá 08.06.2020
Obec Bzenica Zmluva o zneškodňovaní obsahu žúmp a septikov, uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov 18.05.2020
Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc 15.05.2020
SZH0101202002 ENVI-PAK, a.s. Zmluva č. SZH0101202002 15.04.2020
032020 OZV Obec Bzenica ZMLUVA č. 032020 OZV o nakladaní s komunálnym odpadom 15.04.2020
TENDERnet s. r. o. Licenčná zmluva 27.02.2020
Obec Bzenica Zmluva o dielo, projekt Wifi pre Teba 24.02.2020
Obec Bzenica Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 18.02.2020
Obec Bzenica Zmluva o prenájme nebytových priestorov 21.01.2020
Obec Bzenica Zmluva o dielo 1/2020 15.01.2020
Obec Bzenica Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 03.01.2020
Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní služieb 31.12.2019
Obec Bzenica Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 19.12.2019
Obec Bzenica Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 27.11.2019
Obec Bzenica Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - Karol Monček 27.11.2019
Obec Bzenica Zmluva o dielo č. 1/2019 25.11.2019
Obec Bzenica ZMLUVA o nájme nehnuteľností uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 01.11.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 31.10.2019
Obec Bzenica Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 28.10.2019
Obec Bzenica Zmluva o nájme pozemku 08.10.2019
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bzenica Kúpna zmluva 25.09.2019
Pivovar STEIGER a.s. Zmluva o reklame uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 25.09.2019 31.12.2019
Úrad vlády Slovenskej republiky ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 23.09.2019
Obec Bzenica Zmluva o zriadení vecného bremena 08.03.2019
tz2019-02-11vs1 TOPSET Solutions, s. r. o. Zmluva o aktualizácií dát katastra 14.02.2019
Obec Bzenica Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov uzatvorená podľa ustanovení § 34 a súvisiacich zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 07.01.2019
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 01.01.2019
1/2019 Obec Bzenica Nájomná zmluva č. 1/2019 uzatvorená podľa § 720 OZ, zákon č. 116/1190 01.01.2019
Obec Bzenica Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18. 09. 2019 21.12.2018
INTERAUDIT Zvolen, spol. s. r. o. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 07.11.2018
Obec Bzenica Zmluva o výkone stavebného dozoru podľa § 269 ods. 2 OZ 23.10.2018
Obec Bzenica Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 04.10.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130067 24.09.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130055 24.09.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 074BB220065 24.09.2018
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu 01.09.2018
Obec Bzenica Kúpna zmluva JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka s.r.o., 11.05.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130067 04.04.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130055 04.04.2018
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 27.03.2018
Kameňolom Sokolec s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 01.11.2017
MP Profit PB, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 13.10.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 01.09.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Príloha č. 1 k Dodatku k zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 01.09.2017
Obec Bzenica Zmluva o nájme nehnuteľností 01.08.2017
MANNET spol. s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201721084_Z, Obec Bzenica - Mannet spol. s.r.o. 10.05.2017
Obec Bzenica Zmluva o prenájme verejného priestranstva 19.01.2017 31.12.2018
Cleerio SK s.r.o. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 20.12.2016
INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o., 15.12.2016
Rébert Národa Kúpna zmluva Róbert Národa - Bzenex BMP s.r.o. 09.12.2016
SPP - distibúcia, a.s., Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP - distribúcia, a.s., 29.11.2016
Obec Bzenica Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov uzatvorená podľa ustanovenia §8 v spojení s ustanovením §76 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 08.11.2016
Obec Bzenica Nájomná zmluva č. 02/2016/BMP uzatvorená podľa § 663 a nasledujúcich ustanovení OZ č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov 05.10.2016
Obec Bzenica Kúpna zmluva 01.10.2016
Ľudmila Michelová rod. Beňová kúpna zmluva Ľudmila Michelová - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Ing. Mária Goreková rod. Linderová kúpna zmluva Mária Goreková - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Mária Jančová rod. Kubíková kúpna zmluva Mária Jančová - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Oľga Fabanová rod. Belušová kúpna zmluva Oľga Fabanová - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
MVDr. Stanislav Kubík kúpna zmluva Stanislav Kubík - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Milan Fronc kupna zmluva Milan Fronc - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Ing. Zuzanna Rychtáriková kúpna zmluva Zuzanna Rychtáriková - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
RNDr. Jozef Varsa kúpna zmluva RNDr. Jozef Varsa - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Ing. DrSc. Július Rychtárik kúpna zmluva Ing. DrSc. Július Rychtárik - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Anna Dekýšová rod. Rybárová kúpna zmluva Anna Dekýšová - Bzenex BMP s.r.o. 31.08.2016
Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica 199, 966 01 Hliník nad Hronom Kúpna zmluva-pozemky Sokolec 26.08.2016
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 19.04.2016
BARBITRANS, s.r.o., Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska Zmluva o dielo č. 2/2016, BARBITRANS, s.r.o. 06.04.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina Zmluva VO Bukovina 08.03.2016
MP Profit PB, s.r.o. Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. 04.03.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO 01.03.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 01.03.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí 01.03.2016
Obec Bzenica Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Komunálna poisťovňa 01.03.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina Zmluva VO Bzenica 25.02.2016
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie 17.02.2016
BARBITRANS, s.r.o., Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska Zmluva o dielo BARBITRANS, s.r.o 09.02.2016
MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o 08.02.2016
Orange Slovensko, a.s. Dodatok č. 1 o osobitnej cene služieb a podmienkach ich poskytovania k Zmluve o pripojení 26.01.2016
Orange Slovensko, a.s. Príloha č. 1a k Zmluve o pripojení 26.01.2016
Orange Slovensko, a.s. Príloha č. 2 k Zmluve o pripojení 26.01.2016
Jaroslav Bulko - Reštaurácia Starý Dvor, Hurbanová 1/6, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o dodávke stravy Jaroslav Bulko – Reštaurácia Starý Dvor 07.01.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s., 01.01.2016
1/2015 Kameňolom Sokolec s. r. o. Zmluva o pôžičke č. 1/2015 21.12.2015
410/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 410/2015-2050-1200 11.11.2015
Patrik Hlinka Zmluva o dielo 02.11.2015
2/2015 H & M autoopravy - predaj s. r. o. Kúpna zmluva č. 2/2015 07.07.2015
Ján Kliman Kúpna zmluva - Ján Kliman a Obec Bzenica 06.07.2015
Mesto Žarnovica Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2015 uzavretá podľa § 6 ods. ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 16.06.2015
Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 02.06.2015
Knižnica Jána Kollára Dohoda o doplňovaní knižných fondov obecnej knižnice s Knižnicou Jána Kollára, Kremnica 19.05.2015
116 9000 493 Komunálna poisťovňa, a. s. Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie 09.04.2015
19/01/2012 ANEO, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/01/2012 13.01.2015
Obec Bzenica KÚPNA ZMLUVA 18.11.2014
Obec Bzenica ZÁMENNÁ ZMLUVA A DOHODA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ 13.11.2014
Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 22.09.2014 03.10.2014
Boni Fructi, spol. s. r. o. DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI uzatvorený v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorený v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 10.09.2014
SNM-MT-ZOV - 2014/2528 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV - 2014/2528 20.08.2014
Komunálna poisťovňa, a. s. Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 17.07.2014
4/ZD2-55/14 Slovenská agentúra životného prostredia ZMLUVA č. 4/ZD2-55/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina 24.06.2014
Obec Bzenica DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov 10.06.2014
028/2014/Bc AGRA, s. r. o. Kúpno - predajná zmluva č. 028/2014/Bc 01.04.2014
TOPSET Solutions s. r. o. Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/236/01/2008 01.04.2014
MADE spol. s. r. o. DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1491/2013 26.03.2014
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát Zmluva o obstaraní veci a právnej pomoci 17.03.2014
89 114 0095 - 1 regionPRESS, s. r. o. Zmluva o inzercii 89 114 0095 - 1 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 05.03.2014
Obec Bzenica Zmluva č. 313-11-1055/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 28.02.2014
ZMLUVA O DIELO (Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536) 03.02.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica DOHODA č. 2014/120107 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu 30.01.2014
Obec Bzenica Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 29.01. 2014 29.01.2014
Obec Bzenica Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 27.01.2014
Obec Bzenica Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec/mesto a VÚC 23.01.2014
EkoOil - Slovakia s. r. o. Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia podľa § 262 a § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 12.01.2014
Obec Bzenica Dohoda o doplňovaní knižných fondov obecnej knižnice s Knižnicou Jána Kollára 967 21 Kremnica 02.01.2014
Obec Bzenica Nájomná zmluva č. 2014010172 uzatvorená podľa prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 01.01.2014
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Environmentálny fond Zmluva č. 120738 08U03
EOZ-187-02-2015-DO ENVIROPOL SK s. r. o. DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-187-02-2015-DO
1/2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Preberací protokol č. 1/2015
SNM - Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Protokol o vrátení zbierkových predmetov dočasne užívaných podľa Zmluvy o výpožičke č. 17/2006
Daniel Buranovský Zmluva o umeleckom výkone - Daniel Buranovský
Martin Babjak Zmluva o umeleckom výkone - Martin Babjak