Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica

Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica

Obec Bzenica, na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, uzatvorila s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Poskytovateľ: 

Pôdohospodárska platobná agentúra

sídlo: Hraničná 12, 815 26  Bratislava

IČO: 30 794 323

www.apa.sk

 

Príjímateľ:

Obec Bzenica

sídlo: Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom 

IČO: 00 320 552

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Oblasť zamerania podľa výzvy: Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

Kód výzvy: 13/PRV/2015

Kód projektu: 072BB130067

Názov projektu: Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica

Výška NFP: 83 775, 12 EUR

 

Hlavný cieľ projektu: 

Zvýšenie kvality života v obci a zatraktívnenie obce prostredníctvom investícií do dopravnej infraštruktúry.

Parciálne ciele: 

  • zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v obci, 
  • zlepšenie kvality života obyvateľov a zabránenie ich odlivu z obce 
  • zlepšenie prepojenia medzi vidieckymi oblasťami s využívaním kultúrno - historického a prírodného potenciálu oblasti
  • uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín
  • ekonomický rozvoj obce

 

Bližšie informácie o projekte nájdete TU - Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica