Projekt WIFI pre Teba

WIFI PRE TEBA - OBEC BZENICA

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: 

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom

 

Názov projektu:  

WIFI PRE TEBA - OBEC BZENICA

 

Miesto realizácie projektu: 

Obec Bzenica

 

Výška poskytnutého NFP: 

14 250 €

 

Stručný popis projektu: 

Vybudovanie 10 WiFi prístupových bodov v obci Bzenica na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. 

 

Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

 • Bod 1: Kultúrny dom - Externý AP (48.52784, 18.74463)
 • Bod 2: Park pri poštovom stredisku - Externý AP (48.53005, 18.74115)
 • Bod 3: Dom smútku Bzenica - Externý AP (48.52758, 78.74123)
 • Bod 4: Futbalové ihrisko Bzenica - Externý AP (48.5308, 18.74462)
 • Bod 5: Oddychová zóna - Externý AP (48.53339, 18.73492)
 • Bod 6: Park pri kaplnke na Bukovine - Externý AP (48.53599, 18.73258)
 • Bod 7: Oddychová zóna - Externý AP (48.53903, 18.72886)
 • Bod 8: Dom smútku na Bukovine - Externý AP (48.53798, 18.73249)
 • Bod 9: Verené priestranstvo - Externý AP (48.52606, 18.74725)
 • Bod 10: Cesta na Vyhne - Externý AP (48.52522, 18.75218)

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "Wifi pre Teba" a po úspešnom zapojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv. landing page. 

Budované WiFi prístupové miesta sa budú inštalovať na všetky miesta, ktoré sú uvedené vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom podklade.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Jednotlivé prístupové body budú prepojené optickým káblom. Internetová konektivita bude zabezpečená z priestorov obecného úradu. 

Realizácia aktivít projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bude vybraný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po výbere a podpise zmluvy s dodávateľom nainštaluje dodávateľ potrebnú kabeláž, dodá a osadí zariadenia, zapojí aktívne prvky do elektrickej siete, oživí ich, nakonfiguruje, zapojí na sieť internet, nastaví úvodnú stránku, prihlasovaciu politiku, monitoring a iné funkcionality v zmysle požiadaviek prijímateľa NFP a platnej legislatívy. 

Inštalované bezdrôtové prístupové body budú spĺňať nasledujúce technické parametre: 

 • Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4 GHz - 5 GHz) ktoré sú certifikované pre európsky trh. 
 • Životný cyklus použitých produktov vyšši ako 5 rokov. 
 • Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov. 
 • Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management).
 • Súlad s 802.11 ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) štandardom. 
 • Podpora 802.1x IEEE štandardu.
 • Podpora 802.11 r IEEE štandardu. 
 • Podpora 802.11 k IEEE standardu. 
 • Podpora 802.11v IEEE štandardu. 
 • Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 raôznych užívateľov bez zníženia kvality služby. 
 • Minimálne 2x2 MIMO (multiple - input - multiple - output).
 • Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program)
 • Súčasťou dodávky bude: projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočnéo pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom. 

Projekt prispieva k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj, predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt napĺňa Digitálnu agendu pre Európu širokou podporou budovania jednotného digitálneho trhu EÚ. 

 

Situácia po realizácií projektu a udržateľnosť projektu

Po nainštalovaní a sprevádzkovaní WiFi prístupových bodov sa obec zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. 

Prevádzka služby bude zahŕňať: 

 • dátovú konektivitu
 • prevádzku kontroléra WiFi siete
 • prevádzku autentifikačného servera
 • prevádzku portálového servera
 • napájanie zariadení súvisiacich s prevádzkou služby
 • servisné náklady na odstraňovanie porúch na zariadeniach a infraštruktúre súvisiacich s prevádzkou služby. 

 

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk