Protipovodňové opatrenia na Bielom potoku

Bzenica časť Bukovina, protipovodňové opatrenia na Bielom potoku 

Obec Bzenica, uzavrela Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 116/2.1 MP/2015 s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. 

Názov projektu: Bzenica, časť Bukovina, protipovodňové opatrenia na Bielom Potoku

Miesto realizácie projektu: obec Bzenica

Operačný program: Životné prostredie

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 2. Ochrana pred povodňami

 

Predmet a cieľ projektu

Predmetom projektu bolo zvýšenie protipovodňovej ochrany obce Bzenica, jej obyvateľov a verejného a súkromného majetku. Išlo o rekonštrukciu už existujúceho stavu dna a svahov, cestného priepustu a kamennej prehrádzky na Bielom Potoku v Bzenici, časť Bukovina.

Cieľ projektu: 

  • odstránenie podmývania a zosuvu prehov
  • ochrana pred vyliatim tokov z korýt
  • ochrana osôb a majetku bezprostredne susediaceho s vodnými tokmi a majetku ohrozeného povodňami pri vystúpení z koryta.