Realizácia bezúdržbového detského ihriska v obci Bzenica

Realizácia bezúdržbového detského ihriska v obci Bzenica

Obec Bzenica dňa 12. 03. 2019 podala Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2019. 

Názov projektu: Realizácia bezúdržbového detského ihriska v obci Bzenica 

Žiadateľ: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom, IČO: 00320552

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu došlo k vybudovaniu detského ihriska v obci Bzenica, čo pozitívne vplýva na rozvoj detskej osobnosti, zručností detí, ich fantázie či rozvoj pohybových daností. 

Okrem vyššie uvedených cieľov realizácia predloženého projektu priniesla aj ďalšie benefity: 

  • zvýšenie športového vyžitia pre detských obyvateľov obce
  • predchádzanie zvyšovaniu detskej obezity a s ňou spojených diagnóz rozvíjaním návykov na pravidelnú športovú aktivitu
  • vyriešenie deficitu mimoškolských aktivít pre deti
  • zvýšenie atraktivity vidieckeho prostredia
  • zastavenie odlivu obyvateľstva z vidieka
  • rozvoj pohybových zručností detí všetkých vekových kategórií
  • rozvoj predstavivosti, kreativity, analytického myslenia
  • sociálna interakcia, interakcia s novými kamarátmi
  • užitočné trávenie voľného času a zábavy
  • vytvorenie priestoru spoločenského kontaktu, miesta stretnutia a oddychu pre deti, ale aj pre rodičov.