Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO v obci Bzenica

Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO v obci Bzenica 

Obec Bzenica dňa 28. 10. 2016 podala Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov. 

Názov: Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO v obci Bzenica

Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

Činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Miesto realizácie projektu: Obec Bzenica

 

Hlavný cieľ a predmet projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie separácie a zhodnocovania BRO na území obce Bzenica. Projekt napĺňa predovšetkým globálny ekologický cieľ, ktorý smeruje od zneškodňovania k zhodnocovaniu odpadov. Zhodnocovacím zariadením budú domové kompostery. 

Predmetom projektu je technicky a materiálne zabezpečiť, triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na území obce. Zámerom investora je zabezpečiť separovaný zber tak, aby bol nielen efektívny, ale aj komfortný pre jeho účastníkov. Aktívnu časť občanov na zhodnocovaní chce obec zabezpečiť umiestnením kompostovacích zariadení (malé domáce kompostery) priamo k pôvodcovi BRO do domácností. Tým bude zabezpečená i primárna kontrola zložiek vstupujúcich do procesu kompostovania. Výstup zhodnocovania BRO bude kompost, ktorý bude využitý pri starostlivosti o zeleň a v záhradách. Nakoľko ho bude obec zabezpčovať vlastnými prostriedkami, prispôsobí harmonogram i miesta domácnostiam i vlastným potrebám tak, aby zvýšila zapojenosť subjektov a separáciu BRO na maximum. 

Príposy podaného projektu: 

  • zvýšenie množstva odpadu, ktorý sa zhodnocuje na úkor odpadu, ktorý sa zneškodňuje
  • nulová zložka BRO, ktorá sa skládkuje
  • technologické zabezpečenie efektívneho separovaného zberu BRO z verejných priestranstiev aj z domácností
  • komfortný systém separovaného zberu BRO najmä pre domácnosti, a tým ich vyššia zapojenosť
  • zhodnocovanie vyzbieraného BRO namiesto jeho zneškodňovania
  • technologické zabezpečenie zhodnocovania
  • zlepšenie životného prostredia v lokálnych podmienkach obci Bzenica
  • zvýšenie environmentálneho povedomia miestnej verejnosti