Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica

Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica

 

Obec Bzenica, na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, uzatvorila s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Poskytovateľ: 

Pôdohospodárska platobná agentúra

sídlo: Hraničná 12, 815 26  Bratislava

IČO: 30 794 323

www.apa.sk

 

Prijímateľ: 

Obec Bzenica

sídlo: Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom 

IČO: 00 320 552

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2 Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Oblasť zamerania podľa výzvy: Aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verených priestranstiev, námestí parkov a pod. 

Kód výzvy: 13/PRV/2015

Kód projektu: 072BB130055

Názov projektu: Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica

Výška NFP: 96 984, 03 EUR

 

Hlavný cieľ projektu: 

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti obce
  • zvyšovanie kvality života obyvateľov obce
  • zvyšovanie aktraktivity obce pre návštevníkov

 

Bližsie informácie o projekte nájdete TU - Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica