Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bzenica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako "ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. 

 

Verejný obtarávateľ:              Obec Bzenica

Sídlo:                                      Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom 

Štatutárny zástupca:              Marek Kováč - starosta obce Bzenica

Telefónny kontakt:                 045/676 91 96

E - mail:                                  bzenica@bzenica.sk

 

Kontaktná osoba:                    Marek Kováč - starosta obce Bzenica 

Telefónny kontakt:                  04676 91 96

E - mail:                                   bzenica@bzenica.sk

IČO:                                         00 320 552

 

Dňa 27. 02. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ - Obec Bzenica je povinná podľa ZVO zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verjného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  

Obec Bzenica vypracovala "Smernicu o Verejnom obstarávaní", ktorá bližšie oboznamuje s pojmami vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri aplikácií ZVO na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby a definuje práva a povinnosti, ktonkrétnu zodpovednosť a kompetencie, pri obstarávaní zákaziek na dodanie toaru, poskytnutie služby, usktočnenia stavebných prác a pri uzatváraní zmlúv. Ďalej táto Smernica predpisuje jednotný, efektíny a hospodársky postup pri zadáaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou. 

Cieľom tejto Smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a podporiť čestnú hospodársku súťaž. 

 

Súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR

Obec Bzenica zverejňuje Súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR.

Rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za III. štvrťrok 2014

 

Rok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za IV. štvrťrok 2015

 

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za I. štvrťrok 2016

 

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za II. štvrťrok 2017