VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Bzenica v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení") a v súlade s ustanoveniami § 83 odseky 1, 2, 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o miestnych daniach") vydala toto VZN - VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 1/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica

Obec Bzenica v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala toto VZN - VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Obec Bzenica v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení) a v súlade s ustanovením § 7 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") vydala toto VZN - VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

 Obec Bzenica v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení") a v súlade s ustanoveniami § 81 odseky 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o odpadoch"), aj v súlade s ustanoveniami § 83 odsek 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o miestnych daniach") vydala toto VZN - VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Bzenica v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení") a v súlade s ustanoveniami § 83 odseky 1, 2, 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o miestnych daniach") vydala toto VZN - VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce

Obec Bzenica v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení") a v súlade s ustanoveniami § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o miestnych daniach") vydala toto VZN - VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na území obce

 Obec Bzenica v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadení") a zároveň v súlade s ustanoveniami § 2 - § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o miestnych daniach") vydala toto VZN - VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na území obce. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019

Obec Bzenica v súlade s ustanovením §-u 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opady č. 1/2019.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzenica č. 2/2018

Obec Bzenica na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzenica

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2018

Obec Bzenica v súlade s ustanovením §-u 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydala toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) - VZN obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2018

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

Obec Bzenica v súlade s ustanovením §-u 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydala toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) - VZN obce Bzenica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 2/2011 o poskytovaní dotácií

Obecné zastupiteľstvo v Bzenici na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 7, ods. 2, 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 2/2011 o poskytovaní dotácií