Zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v obci Bzenica

Zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v obci Bzenica

Obec Bzenica dňa 08. 05. 2017 podala Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. 

Názov: Zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v obci Bzenica

Hlavným cieľom projektu je eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách obce, a to predovšetkým na miestach zvýšenej koncentrácie a pohybu občanov. 

Vybudovaním digitálneho kamerového systému a informačných panelov merania rýchlosti sa predpokladá:

 • posilnenie bezpečnosti obyvateľov v obci
 • eliminácia vandalizmu a trestných činov
 • zvyšovanie dopravnej bezpečnosti a predchádzanie dopravným nehodám
 • digitálny záznam predchádzajúcich údajov a ich následné možnosti spracovania
 • poskytovanie dôkazových materiálov Polícií Slovenskej republiky
 • ochrana chodcov informačnými panelmi merania rýchlosti

Miesta, ktoré majú byť pokryté kamerovým systémom:

 • obecný úrad
 • novovybudované obecné bytovky s parkoviskom
 • športový areál
 • budova škôlky spojená s pamätnou izbou Andreja Kmeťa
 • frekventovaná hlavná križovatka
 • vstup do obce zo Žarnovice
 • vstup do obce zo Žiaru nad Hronom 

Cieľovou skupinou projektu sú najmä obyvatelia obce Bzenica. Cieľom projektu je zvýšiť pocit bezpečnosti a komfort bývania týchto občanov. Cieľovou skupinou sú občania obce bez rozdielu veku, vzdelania, pohlavia, sociálneho pôvodu, vierovyznania a rasy. 

Okrem obyvateľov obce sú tiež cieľovou skupinou turisti a návštevníci obce, ktorí do obce prichádzajú za účelom rekreácie, kultúrno-spoločenských aktivít a trávenia voľného času, alebo obcou len prechádzajú (motoristi).