Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy č. 193, Bzenica

Obec Bzenica dňa 10. 03. 2017 podala Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov: Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy č. 193, Bzenica

Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Miesto realizácie projektu: Obec Bzenica, nebytová budova, súpisné číslo 193, na parcele číslo 359, k.ú. Bzenica, druh stavby: 16 -Budova pre kultúru a na verejnú zábavu

 

Tento projekt rieši rekonštrukciu existujúcej obecnej budovy za účelom zvýšenia energetickej účinnosti pri využití obnoviteľných zdrojov energie. 

V rámci stavebnej časti je to vytvorenie normám vyhovujúceho obalu budovy a použitie zodpovedajúcich výplňových konštrukcií. Zatepľujú sa obvodové steny, strop povaly a menia sa všetky výplňové konštrukcie v obvodových stenách. Súčasťou týchto prác je aj výmena strešnej krytiny s nadväzujúcimi vrstvami strešného plášťa a ostatné potrebné práce súvisiace so strechou. Ďalej finálne úpravy fasád a menšie rekonštrukčné práce na vstupných priestoroch s vytvorením bezbariérového vstupu. Tiež sa riešia práce súvisiace so zdrojom tepla a s rozvodmi ako aj s rekonštrukciou elektroinštalácie a osvetlenia (tieto výdavky na elektroinštaláciu budú hradené z vlastných zdrojov žiadateľa, nakoľko ide o neoprávnené výdavky v rámci tejto činnosti).

Súčasťou návrhu sú aj rekonštrukčné práce na nadväzujúcej vedľajšej budove, v ktorej je navrhnuté umiestnenie kotolne a skladu paliva. Budova má charakter doplnkovej stavby pre hlavnú stavbu. 

Rozpočet žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie bol stanovený na základe Rozpočtu stavby, ktorý vypracoval Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA - autorizovaný architekt. Po podaní žiadosti bude zrealizované verejné ostarávanie na dodávateľa stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ostarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je predpoklad zníženia rozpočtových výdavkov. Doba realizácie hlavnej aktivity projektu (Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy č. 193, Bzenica) po ukončení procesu verejného obstarávania sa predpokladá od 06/2017 do 10/2017, t.j. 5 mesiacov.